Thursday, May 18, 2017

371ಜೆ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕಾಗಿ ನೀಡಲಾದ ಸುತ್ತೋಲೆ 22-5-2015ರಲ್ಲಿರುವ ದ್ವಂದಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡುಸಲು ಸೂಕ್ತ ತಿದ್ದಪಡಿ ಮಾಡಲು ಹೆಚ್.ಕೆ.ಪಾಟೀಲ್ ಅವರಿಗೆ ಕೋರಲಾಗಿದೆ


No comments:

Post a Comment